Google最受歡迎的訓練課程:Search Inside Yourself (SIY) 搶鮮報名!

Google最受歡迎的訓練課程:Search Inside Yourself (SIY) 搶鮮報名!點我由此去


 

  • 台灣首次與美國SIY( www.siyli.org/about/ )官方合作之正式課程將於2017年四月推出,超優質早鳥價熱烈推出,只到 2/28!
  • 不用花大錢出國,也能參加Google最受歡迎的企業內訓:Search Inside Yourself  (SIY)搜尋內在關鍵字!